0%
خانه

 

گروه تولیدی دیسماد تولید کننده تخصصی لوله های U-PVC:

 

-خرطومی نسوز

 

-پولیکا خم سرد

 

دارای نشان استاندارد ملی ایران

لوله خرطومی نسوز U-PVC

لوله خرطومی نسوز U-PVC

لوله خرطومی نسوز U-PVC

لولـه خرطومـی دیسـماد بـا بسـته بنـدی منحصـر بفـرد و خـاص و همچنیـن مرغوبتریــن مــواد اولیــه ، مطابــق اســتاندارد ۱۱۲١۵ قســمت ۲۲ ، تولیــد میگردد.

لوله U-PVC خم سرد

لوله U-PVC خم سرد

لوله U-PVC خم سرد

لولــه هــای PVC-U خــم ســرد دیســماد بــا قیمــت مناســب و کیفیــت ممتــاز ،جایــگاه بســیار خوبــی در بــازار داشــته و بدلیــل ویژگــی خــم شــدن در دمــای محیــط بــدون نیــاز بــه حــرارت و عــدم نیــاز بــه اســتفاده از زانویــی ، باعــث افزایــش ســرعت اجــرا و کاهــش هزینــه پیمانــکاران گردیــده است.

لوله U-PVC خم گرم

لوله U-PVC خم گرم

لوله U-PVC خم گرم

لوله های خم گرم دیسماد با مرغوب ترین مواد اولیه در سایز های 20 الی 63 در ضخامت های مختلف تولید میگردد.

اتصالات U-PVC

اتصالات U-PVC

اتصالات U-PVC

زانو و بوشن در سایز های مختلف